În temeiul art.87 din Legea cu privire la gazele naturale nr.108 din 27.05.2016, pct.5 din Regulamentul pentru furnizarea gazelor naturale, aprobat prin hotărârea ANRE nr.113/2019 din 19.04.2019, furnizarea gazelor naturale se efectuează în baza contractului de furnizare a gazelor naturale, încheiat între consumatorul final și furnizor, în condițiile prevederilor în vigoare. Model contract furnizare gaze naturale

Conform pct.11 din Regulament, solicitantul/ potențial consumator noncasnic prezintă obligatoriu Furnizorului următoarele acte:

– cererea formularul căreia este pus la dispoziţie de către furnizor, care include denumirea, adresa, telefonul, faxul, e-mailul solicitantului; Cerere_racordare

– copia actului de proprietate sau copia actului care atestă un drept real sau de folosinţă asupra imobilului care face obiectul locului de consum respectiv;

– extrasul din Registrul de stat al persoanelor juridice şi întreprinzătorilor individuali eliberat de Agenţia Servicii Publice, cu cel mult 3 luni înainte de data depunerii cererii sau copia altui act care atestă dreptul de a desfăşura activitatea, după caz, codul fiscal, contul de decontare, denumirea băncii prin care solicitantul derulează plăţile;

– copia actului de delimitare, semnat de operatorul de sistem;

– volumele şi perioadele de furnizare a gazelor naturale;

– copia procesului-verbal de recepţie a instalaţiei de gaze naturale (după caz);

– procura, autentificată notarial, în cazul semnării Contractului de o persoana împuternicită.

În cazul în care solicitantul deține imobil în baza altui drept decât cel de proprietate (contract de locațiune, arenda etc.), acesta prezintă suplimentar Furnizorului:

– scrisoare de garanție de la proprietarul imobilului care face obiectul locului de consum, iar în cazul în care proprietarul imobilului este persoana fizică, scrisoarea se autentifică la notar (model de scrisoare);

– fișa de constatare a pregătirii tehnice a locului de consum, anexată la acordul tehnic încheiat între consumatorul noncasnic și operatorul sistemului de distribuție din teritoriul autorizat.