În legătură cu adresările tot mai frecvente privitor la evidenţa şi facturarea gazelor naturale, informăm consumatorii casnici despre regulile generale la tematica susarătată, conform Regulamentului pentru furnizarea şi utilizarea gazelor naturale, aprobat prin hotărîrea ANRE nr.415 din 25.05.2011.

Pentru evidenţa consumului de gaze naturale şi decontările între părţile contractante se utilizează numai echipamente de măsurare legalizate, adecvate şi verificate metrologic, incluse în Registrul de Stat al mijloacelor de măsurare permise spre utilizare în Republica Moldova.

Echipamentul de măsurare se instalează, de regulă, în punctul de delimitare. Derogări de la această prevedere sînt posibile în cazuri argumentate conform legislaţiei în vigoare, cu acordul consumatorului final şi furnizorului.

Operatorul de reţea este responsabil de instalarea, exploatarea, deservirea şi verificarea metrologică periodică a echipamentelor de măsurare a gazelor naturale ale consumatorilor racordaţi la reţeaua de gaze naturale.

Cheltuielile legate de procurarea, verificarea metrologică, instalarea, exploatarea, întreţinerea, repararea şi înlocuirea echipamentelor de măsurare a consumului de gaze naturale la consumatorii casnici se suportă de către operatorul reţelei de distribuţie.

După instalare, echipamentului de măsurare se pune în funcţiune şi se sigilează de către personalul operatorului de reţea, în prezenţa furnizorului şi în prezenţa obligatorie a consumatorului, cu întocmirea procesului-verbal de dare în exploatare semnat de părţile contractante, cîte unul pentru fiecare parte contractantă. În procesul-verbal se indică data instalării, tipul şi numărul echipamentului de măsurare, locul instalării lui, numele consumatorului, denumirea furnizorului, indicaţiile iniţiale ale echipamentului de măsurare, numărul sigiliilor etc. Procesul-verbal de dare în exploatare a echipamentului de măsurare este parte integrantă a contractului de furnizare a gazelor naturale.

Echipamentul de măsurare trebuie să fie instalat în aşa mod ca consumatorul şi furnizorul, operatorul de reţea să aibă acces liber pentru a citi indicaţiile echipamentului de măsurare în orice moment.

Consumatorul este responsabil de integritatea echipamentului de măsurare şi a sigiliilor aplicate. El este obligat să informeze furnizorul imediat ce depistează deteriorarea echipamentului de măsurare şi/sau violarea sigiliilor aplicate.

Se interzice consumatorului să intervină sub orice formă asupra echipamentului de măsurare, inclusiv în funcţionarea lui, şi asupra sigiliilor aplicate lui sau la celelalte instalaţii ale operatorului de reţea, sau să blocheze accesul personalului operatorului de reţea la acestea.

Personalul furnizorului, operatorului de reţea este obligat să prezinte consumatorului legitimaţia de serviciu şi să comunice scopul vizitei în situaţia în care solicită acces pe proprietatea consumatorului în scopul controlului echipamentului de măsurare şi a sigiliilor aplicate; controlului porţiunii de reţea dintre punctul de delimitare şi echipamentul de măsurare; citirii indicaţiilor echipamentului de măsurare; efectuării de lucrări la instalaţiile furnizorului, a operatorului de reţea situate pe proprietatea consumatorului; examinarea instalaţiei de utilizare a consumatorului sau deconectarea instalaţiei de utilizare a consumatorului de la reţeaua de gaze naturale conform Regulamentului. În situaţiile menţionate consumatorul este obligat să asigure personalului furnizorului, operatorului de reţea accesul imediat şi necondiţionat la echipamentul de măsurare şi instalaţiile respective, iar în caz de refuz furnizorul, operatorul de reţea este în drept să aplice prevederile pct.80 lit.c) şi pct.82 lit.c) din Regulament.

Personalul furnizorului, al operatorului de reţea este în drept să stabilească, de comun acord cu consumatorul, timpul efectuării activităţilor menţionate mai sus.

Citirea indicaţiilor echipamentului de măsurare, în scopul facturării gazelor naturale este efectuată lunar, de către personalul furnizorului, operatorului de reţea în prezenţa consumatorului /reprezentantului acestuia sau la distanţă prin sistemul informaţional.

În cazul în care nu este acces la echipamentul de măsurare pentru citirea indicaţiilor, furnizorul este în drept să emită facturi în baza calculelor estimative ale consumului de gaze naturale pe o perioadă nu mai mare de 2 luni. Totodată, furnizorul este obligat să contacteze consumatorul pentru a i se asigura accesul la echipamentul de măsurare în cazul în care consumatorul achită în termen facturile emise. Dacă consumatorul nu reacţionează la solicitarea furnizorului, fapt confirmat documentar, acesta este în drept să solicite operatorului de reţea să deconecteze instalaţia de utilizare a consumatorului final în cauză.

În cazul depistării încălcării clauzelor contractuale de către consumator, care au condus la neînregistrarea sau înregistrarea incompletă a volumului de gaze naturale consumat, personalul operatorului de reţea este obligat să demonstreze acest fapt consumatorului şi să întocmească actul de depistare a încălcării clauzelor contractuale în 2 exemplare – cîte un exemplar pentru fiecare parte. Personalul operatorului de reţea indică obligatoriu în act modalitatea în care consumatorul a încălcat clauzele contractuale care au dus la neînregistrarea sau înregistrarea incompletă a volumelor de gaze naturale consumate. Actul de depistare a încălcării clauzelor contractuale este semnat de personalul operatorului de reţea şi de consumatorul sau reprezentantul acestuia. În cazul în care consumatorul sau reprezentantul acestuia refuză să semneze actul de depistare a încălcării clauzelor contractuale, personalul operatorului de reţea indică în act faptul şi motivele refuzului.

În cazul conectării neautorizate a aparatelor sau a instalaţiei de utilizare la reţeaua de gaze naturale, sau constatării consumului de gaze naturale prin evitarea echipamentului de măsurare, personalul furnizorului, operatorului de reţea înlătură încălcările depistate şi păstrează probele respective.

Consumatorul este în drept să conteste actul de depistare a încălcării clauzelor contractuale şi dispoziţia de deconectare, prin depunerea unei cereri la Agenţie sau în instanţa de judecată în termenele prevăzute de Legea contenciosului administrativ.

În cazul în care consumatorul informează furnizorul espre deteriorarea echipamentului de măsurare şi/sau violarea sigiliilor, faptul nu este calificat drept încălcarea clauzelor contractuale de către consumator, dacă în rezultatul examinării nu se demonstrează încălcarea dată de către consumator.

Cheltuielile pentru demontarea, remontarea sau reamplasarea echipamentului de măsurare la solicitarea consumatorului sînt suportate integral de către consumator.

Consumatorul suportă cheltuielile de demontare, reparare, verificare metrologică, montare sau înlocuire a echipamentului de măsurare deteriorat, precum şi consumul recalculat de gaze naturale în cazul în care deteriorarea echipamentului de măsurare are loc din vina consumatorului.

Echipamentele de măsurare se verifică metrologic periodic de către laboratoarele metrologice autorizate, în termenele stabilite, în conformitate cu Lista Oficială a mijloacelor de măsurare supuse obligatoriu controlului metrologic al statului. Operatorul reţelei de distribuţie este obligat să monteze consumatorului casnic un alt echipament de măsurare în locul celui demontat pentru verificarea metrologică periodică.

În cazul în care, la consumator, în locul echipamentului de măsurare, demontat pentru verificare metrologică, nu este posibil de instalat alt echipament de măsurare, furnizorul, pe durata perioadei de verificare, determină volumul de gaze naturale consumat de către consumator în baza consumului mediu zilnic de gaze naturale înregistrat de echipamentul de măsurare pe parcursul perioadei calendaristice similare, aplicînd coeficienţi de corecţie în cazul în care condiţiile meteorologice diferă.

Administraţia “PROALFA-SERVICE” SRL.