CONTRACTUL nr. _____21

între S.R.L.”_________________” şi S.A. „_________________”

pentru prestarea serviciului de distribuţie a gazelor naturale în anul 2021-2022

 

25 decembrie 2021                                                                     mun. Chişinău

 

 

Societatea cu răspundere limitată ”___________________” S.R.L., în calitate de Operator al sistemului de distribuţie, denumită în continuare „OSD”, în persoana directorului general____________________, pe de o parte

şi

Societatea pe acțiuni „_____________”, în calitate de Utilizator de sistem, denumită în continuare „Furnizor”, în persoana directorului _________________, pe de altă parte, ambele denumite în continuare „Părţi”, au încheiat prezentul contract cu privire la următoarele.

 

 1. Obiectul contractului

 

1.1. Obiectul prezentului contract îl constituie prestarea serviciilor de distribuţie a gazelor naturale, desemnând ansamblul de activităţi şi operaţiuni desfăşurate de OSD în vederea livrării gazelor naturale (exprimate în unităţi de energie/volum) prin reţelele de distribuţie de gaze naturale către consumatorii finali ai Furnizorului.

1.2. În relaţiile sale Părţile se conduc de Codul civil al Republicii Moldova, Legea cu privire la gazele naturale, Legea metrologiei, Regulamentul privind racordarea la reţelele de gaze naturale şi prestarea serviciilor de transport şi de distribuţie a gazelor naturale (în continuare – Regulamentul privind racordarea), Regulamentul privind furnizarea gazelor naturale, Regulamentul cu privire la modul de măsurare a gazelor naturale în scopuri comerciale și Regulamentul cu privire la calitatea serviciilor de transport și de distribuție a gazelor naturale, aprobate de Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (în continuare – ANRE) şi de alte acte normative, care reglementează modul de distribuţie, furnizare, utilizare şi achitare a gazelor naturale, precum şi de prevederile prezentului contract.

 

 1. Condiţii generale de contractare a serviciilor de distribuţie a gazelor naturale

 

2.1. Distribuţia gazelor naturale se realizează de la intrarea în reţeaua de distribuţie a gazelor naturale (punctele de predare/preluare comercială) până la locul de consum stabilit de Furnizor, în condiţiile stipulate în prezentul contract.

2.2. Informaţia despre cantitatea/volumele contractate este prevăzută în Anexa nr. 1 la prezentul contract şi este exprimată în kWh/zi sau m3.

 

 

 1. Măsurarea gazelor naturale

 

3.1. Măsurarea cantităţii de gaze naturale se face continuu, la punctul de livrare, prin intermediul echipamentelor de măsurare, cu respectarea prevederilor stabilite în Regulamentul cu privire la modul de măsurare a gazelor naturale în scopuri comerciale şi Regulamentul privind racordarea.

3.2. Părțile, în decurs de 3 zile lucrătoare ulterioare lunii de gestiune, vor semna actele lunare de predare-preluare a gazelor naturale livrate, conform Anexei nr. 3 la prezentul contract.

Actul menționat se întocmește și se semnează de către reprezentanții OSD şi Furnizorului indicați înAnexa nr. 4 la prezentul contract, în 4 exemplare, cîte 2 exemplare pentru fiecare parte.

3.3. Volumul gazelor naturale, indicat în actul lunar de predare-preluare constituie temei pentru achitările reciproce dintre Părţi.

3.4. În baza actelor lunare de predare-preluare a gazelor naturale OSD, pînă pe data de 10 a lunii ulterioare celei de gestiune, întocmește actul în 4 exemplare, cîte 2 exemplare pentru fiecare parte și E-factura privind prestarea serviciului de distribuţie a gazelor naturale, cu indicarea volumelor de gaze distribuite şi costul serviciilor de distribuţie.

 

 1. Condițiile de plată

 

4.1. Furnizorul va plăti OSD costul serviciilor de distribuţie a gazelor naturale prestate, calculat în baza tarifelor pentru serviciul de distribuţie a gazelor naturale, în vigoare, prevăzute în Anexa nr. 6 la prezentul contract.

4.2. Facturarea costului serviciilor de distribuţie a gazelor naturale se realizează în baza cantităţilor/volumelor de gaze naturale distribuite de către OSD, exprimate în unităţi de energie sau volum.

4.3. Suma aproximativă a contractului, inclusiv TVA, calculată reieşind din tarifele în vigoare, constituie _____________________ lei. Suma contractului poate fi reexaminată în caz de modificare a tarifelor pentru serviciul de distribuţie sau cantităţii de gaze naturale livrate.

4.4. Plata costului serviciilor de distribuţie a gazelor naturale se face în termen de 5 zile calendaristice de la data emiterii E-facturii de către OSD. Plata se consideră efectuată din data încasării sumelor băneşti pe contul de decontare al OSD sau din data semnării actului de compensare dintre Părți.

4.5. În cazul în care termenul de scadenţă este zi nelucrătoare, termenul se consideră împlinit în următoarea zi lucrătoare.

4.6. În caz de neachitare pînă la data-limită indicată în factură a costului serviciilor de distribuţie prestate Furnizorul va plăti OSD o penalitate, conform legislaţiei, în mărime de 0, 1% la suma datorată, pentru fiecare zi de întârziere, începând cu prima zi după data-limită de plată a facturii şi până la data efectuării plăţii.

4.7. Nu mai tîrziu de sfîrşitul lunii, ulterioare trimestrului de gestiune, Părțile verifică calculele reciproce ce ţin de prezentul contract şi întocmesc actul de verificare respectiv.

4.8. La solicitarea OSD, Furnizorul, poate efectua achitarea parțială anticipată (în avans) a serviciilor de distribuție, reieșind din cantitatea/volumele indicate în Anexa nr. 1 la prezentul contract.

 

 1. Drepturile şi obligaţiile OSD

 

5.1. OSD are următoarele drepturi:

5.1.1. să încaseze costul serviciilor de distribuţie a gazelor naturale prestate;

5.1.2. să factureze Furnizorului costul serviciilor prestate, cu respectarea tarifelor aprobate;

5.1.3. să determine consumul de gaze naturale în scopul facturării, conform consumului mediu zilnic, în circumstanţele prevăzute de Regulamentul privind furnizarea gazelor naturale;

5.1.4. să limiteze, să întrerupă şi să reia livrarea gazelor naturale în condiţiile Regulamentului privind racordarea;

5.1.5. să deconecteze instalaţiile de gaze naturale ale consumatorilor finali în cazurile prevăzute de Regulamentul privind racordarea şi Regulamentul privind furnizarea gazelor naturale;

5.1.6. alte drepturi prevăzute în Regulamentul privind racordarea.

 

5.2. OSD are următoarele obligaţii:

5.2.1. să livreze Furnizorului, pentru fiecare loc de consum, cantitatea/volumul de gaze naturale potrivit Anexei nr. 1 la prezentul contract, în condiţii de fiabilitate şi calitate, în conformitate cu reglementările în vigoare;

5.2.2. să factureze lunar Furnizorului costul serviciilor de distribuţie a gazelor naturale prestate;

5.2.3. să citească lunar indicaţiile echipamentelor de măsurare instalate la locurile de consum ale consumatorilor finali şi să prezinte Furnizorului datele respective pentru facturarea acestora, în termen de până la data de 5 a lunii ulterioare celei de gestiune.

5.2.4. În cazul în care termenul de scadenţă este zi nelucrătoare, termenul se consideră împlinit în următoarea zi lucrătoare.

5.2.5. să notifice Furnizorului intenţia de limitare sau de întrerupere programată a livrării gazelor naturale şi durata acesteia/cazurile de limitare sau de întrerupere a livrării gazelor naturale;

5.2.6. să asigure parametrii de debit şi de presiune ai gazelor naturale distribuite, în conformitate cu prevederile prezentului contract;

5.2.7. să întrerupă sau să limiteze prestarea serviciilor de distribuţie a gazelor naturale, la solicitarea scrisă a Furnizorului, cu respectarea prevederilor legale în vigoare; în acest caz, Furnizorul va preciza locul de consum unde solicită limitarea/întreruperea prestării serviciilor de distribuţie;

5.2.8. să asigure parametrii de calitate a gazelor naturale distribuite, stabilite în standardele de calitate aprobate de organismul naţional de standardizare;

5.2.9. să respecte indicatorii de calitate a serviciilor de distribuţie a gazelor naturale, stabiliţi în Regulamentul cu privire la calitatea serviciilor de transport şi de distribuţie a gazelor naturale;

5.2.10. să permită Furnizorului accesul la echipamentele de măsurare utilizate la decontare, în vederea citirii acestora, în conformitate cu reglementările în vigoare;

5.2.11. să răspundă la/să soluţioneze reclamaţiile Furnizorului în termenele prevăzute de legislaţia în vigoare;

5.2.12. să asigure verificarea metrologică periodică a echipamentului de măsurare în termenul stabilit în Lista oficială a mijloacelor de măsurare supuse obligatoriu controlului metrologic de stat;

5.2.13. alte obligaţii prevăzute de Regulamentul privind racordarea.

 

 1. Drepturile și obligațiile Furnizorului

 

6.1. Furnizorul are următoarele drepturi:

6.1.1. să aibă acces, în condiţiile legii, la echipamentele de măsurare aflate pe proprietatea OSD, în prezenţa personalului împuternicit al acestuia;

6.1.2. să conteste în mod justificat datele privind cantităţile/volumul de gaze naturale distribuite de către OSD şi măsurate la locul de consum stabilit prin prezentul contract;

6.1.3. să solicite OSD întreruperea distribuţiei gazelor naturale, printr-o notificare transmisă acestuia cu minim 5 zile calendaristice înainte de data întreruperii, precizând totodată şi data reluării serviciului de distribuţie;

6.1.4. alte drepturi prevăzute în Regulamentul privind racordarea.

 

6.2. Furnizorul are următoarele obligaţii:

6.2.1. să achite integral şi în termen costul serviciilor de distribuţie prestate;

6.2.2. să asigure cantităţile de gaze naturale (exprimate în unităţi de energie sau volum), ce urmează a fi distribuite, la punctele de intrare în sistemul de distribuţie în conformitate cu dispoziţiile referitoare la parametrii de calitate a gazelor naturale distribuite, stabilite în standardele de calitate aprobate de organismul naţional de standardizare;

6.2.3. să informeze OSD, în termen de 15 zile calendaristice înainte de începerea lunii de livrare, în ceea ce priveşte cantităţile de gaze naturale exprimate în unităţi de energie sau volum, pe care acesta urmează să le distribuie, în limita capacităţii contractate;

6.2.4. să solicite OSD întreruperea distribuţiei gazelor naturale, în cazul în care întreruperea este legată de funcţionarea în condiţii de siguranţă a instalaţiilor;

6.2.5. alte obligaţii prevăzute de Regulamentul privind racordarea.

 

 

 

 1. Responsabilitatea Părţilor

 

7.1. Părțile vor întreprinde toate măsurile necesare în vederea executării conforme a prezentului contract. În caz de încălcare a prevederilor prezentului contract, partea vinovată va achita celeilalte părţi prejudiciul cauzat în conformitate cu prevederile legislației în vigoare a Republicii Moldova.

7.2. În cadrul relațiilor reciproce privind executarea prezentului contract, Părțile se vor conduce de prevederile procedurilor operaționale prevăzute de Regulamentul privind racordarea.

 

 1. Circumstanţe care justifică neexecutarea (forță majoră)

 

8.1. Neexecutarea obligațiilor asumate prin prezentul contract se consideră justificată și exonerează partea de răspundere doar în măsura în care partea interesată demonstrează că neexecutarea obligațiilor se datorează unui impediment prevăzut la art. 904 din Codul civil al Republicii Moldova sau creditorul a cauzat neexecutarea obligației debitorului, inclusiv prin întârziere sau faptul că debitorul a suspendat executarea obligațiilor în temeiul art. 914 din Codul civil al Republicii Moldova.

 

 1. Soluţionarea divergenţelor şi a litigiilor

 

9.1. Părţile vor întreprinde toate măsurile pentru a soluţiona divergenţele şi litigiile apărute în perioada acţiunii prezentului contract pe cale amiabilă, prin negocieri şi înţelegere reciprocă.

9.2. Litigiile apărute în rezultatul interpretării sau executării prevederilor prezentului contract, care nu pot fi soluţionate de către Părţi pe cale amiabilă, sunt adresate spre soluţionare instanţei de judecată.

9.3. Părţile se pot adresa către ANRE pentru soluţionarea chestiunilor, ce ţin de competenţa acesteia.

 

 1. Durata contractului

 

10.1. Contractul intră în vigoare la 26 decembrie 2021 şi acţiunea lui încetează la 31 decembrie 2022, iar în ceea ce priveşte achitarea serviciilor de distribuţie a gazelor naturale – pînă la onorarea deplină de către Părţia obligaţiilor asumate.

 

 1. Modificarea și încetarea contractului

 

11.1. Modificarea prezentului contract se efectuează de către Părţi, prin negocieri, specificînd cele negociate în acorduri adiționale la contract, inclusiv dacă au fost operate modificări în actele legislative sau normative ce reglementează activitatea OSD şi/sau a Furnizorului.

11.2. Dacă după încheierea prezentului contract, au intrat în vigoare acte legislative şi normative care reglementează activitatea OSD şi/sau a Furnizorului şi care intră în conflict cu o prevedere din prezentul contract, vor prevala normele din actele legislative şi normative în vigoare.

11.3. Prezentul contract încetează în următoarele situaţii:

1) expirarea termenului de valabilitate a contractului;

2) acordul Părţilor;

3) neîndeplinirii uneia din cerinţele privind accesul la serviciile de distribuţie în sistemul OSD, prevăzute de Regulamentul privind racordarea;

4) rezoluțiunea unilaterală în cazul neîndeplinirii obligaţiunilor contractuale, cu notificarea părţii opuse cu 30 de zile calendaristice înainte de data de reziliere;

5) caz de forţă majoră, conform contractului.

OSD

 

Furnizor

 

 

Director

 

_____________________ L.Ș.

 

Director

 

_____________________ L.Ș.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexa nr.1

la Contractul nr. _____/21

din 25.12.2021

 

 

 

Volumul de gaze naturale contractat pentru distribuție în anul 2022

 

m3

 

Nr. d/o

 

Perioada Volumul gazelor naturale

(după presiune)

Pm Pj  
1
Ianuarie
       
2
Februarie
       
3 Martie        
4 Aprilie        
5 Mai        
6 Iunie     0  
7 Iulie     0  
8 August     0  
9 Septembrie     0  
10

Octombrie

    0  
11 Noiembrie     0  
12 Decembrie     0  
  Total după presiune     0  
Total  

 

OSD

 

Furnizor

 

 

Director

 

_____________________ L.Ș.

 

Director

 

 

_____________________ L.Ș.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexa nr.2

la Contractul nr. _____/21

din 25.12.2021

 

Lista locurilor de consum

 

Nr. d/o Locuri de consum
1  

 

 

OSD

 

Furnizor

 

 

Director

 

_____________________ L.Ș.

 

Director

 

 

_____________________ L.Ș.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexa nr.3

la Contractul nr. _____/21

din 25.12.2021

 

A C T Nr. ____

de predare-preluare a gazelor naturale livrate la intrare în reţelele de distribuţie

ale OSD în ____________________ 2022

 

______________ 202                                                                                              mun. Chişinău

 

Noi, subsemnaţii, reprezentantul SRL „_________________”, reprezentantul SRL „_________________” şi reprezentantul SRL „_________________”, am întocmit prezentul Act, care confirmă, că în perioada de la
___ ___________ 2020 pînă la ___ ___________ 2020 SRL „_________________” a predat la staţiile de predare gaze naturale în volum de: ________________ ( _________________________________ ) mii m3, inclusiv:

 

Nr. d/o Denumirea staţiei de predare Volumul gazelor naturale (mii m3)predate

din reţelele de transport ale SRL _________________” în reţelele de distribuţie ale SRL _________________

1    
2    
TOTAL  

SRL „_________________” a predat SRL „_________________” la staţiile de predare, iar SRL „_________________” a predat în reţelele de distribuţie SRL „_________________” gaze naturale în volum de _____________ mii m3.

 

Puterea calorifică inferioară a gazelor naturale livrate:

pe conducta ACB                                                                                      __________ kcal/m3,

pe conductele Rl şi ŞDKRI                                                                       __________ kcal/m3.

 

Reprezentantul

SRL _________________”               _____________________        ________________    L.Ş.

(numele, prenumele)                          (semnătura)

Reprezentantul

SRL „_________________”                          _____________________        ________________    L.Ş.

(numele, prenumele)                          (semnătura)

Reprezentantul

SRL _________________”                           _____________________        ________________    L.Ş.

(numele, prenumele)                          (semnătura)

OSD

 

Furnizor

 

 

Director

 

_____________________ L.Ș.

 

Director

 

 

_____________________ L.Ș.

 

 

                           Anexa nr.4

la Contractul nr. ____/21 

din 25.12.2021

Lista nr. 1

a persoanelor responsabile de distribuţia gazelor naturale

 

din partea SRL „_________________

Nr. d/o Numele / prenumele Funcţia Nr. de telefon
1      
2  

 

   

 

din partea SRL „_________________

Nr. d/o Numele / prenumele Funcţia Nr. de telefon
1   Director  
2   Inginer șef  

 

 

OSD

 

Furnizor

 

 

Director

 

 

_____________________ L.Ș.

 

Director

 

 

_____________________ L.Ș.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexa nr.5

la Contractul nr. ____/21 

din 26.12.2021

 

 

Actele ce confirmă împuternicirile de reprezentare (Procură/Extras din Registrul de stat al persoanelor juridice)

 1. Procură nr. ____ din______________
 2. Procură nr. ____din ______________

 

 

OSD

 

Furnizor

 

 

Director

 

 

_____________________ L.Ș.

 

Director

 

 

_____________________ L.Ș.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexa nr.6

la Contractul nr. _____/21

din 25.12.2021

 

 

 

 

Tarifele diferențiate

pentru serviciul de distribuție a gazelor naturale prestat de SRL „______________________

 

 

Tariful pentru serviciul de distribuţie a gazelor naturale fără TVA = _________ lei/1000 m3

 

OSD

 

Furnizor

 

 

Director

 

_____________________ L.Ș.

 

Director

 

_____________________ L.Ș.